ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА ПРАВО НА ОТКАЗ

THERMOSTYLE следва всички международни стандарти и разпоредби за връщане и отказ на поръчка, регулирани от Европейския потребителски център и Комисията за защита на потребителите в България. Всеки наш клиент може да върне получената от него поръчка, според нашата политика за връщане и замяна на стоки.

37. Информация относно упражняване правото на отказ от договора(Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление.  Необходимо е е да изпратите формуляр за отказ на електронен адрес:office@thermostyle.bg.  При подаване право на отказа, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител -по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Всички възстановявания на пари, се извършват по банков път в рамките на 14 дни, след връщането на закупените продукт/и, във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Правото на отказ не се прилага и в следните случай:

– Зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo пopaди cвoeтo ecтecтвo мoгaт дa влoшaт ĸaчecтвoтo cи или имaт ĸpaтъĸ cpoĸ нa гoднocт.
– Зa дocтaвĸa нa зaпeчaтaни cтoĸи, ĸoитo ca paзпeчaтaни cлeд дocтaвĸaтa им и нe мoгaт дa бъдaт въpнaти пopaди cъoбpaжeния, cвъpзaни c xигиeнaтa или зaщитa нa здpaвeтo.
– Зa дocтaвĸa нa cтoĸи, ĸoитo cлeд ĸaтo ca били дocтaвeни и пopaди ecтecтвo им ca ce cмecили c дpyги cтoĸи, oт ĸoитo нe мoгaт дa бъдaт oтдeлeни.

Предавяването правто на отказ от договора от разстоние може да се направи само,като изпрати попълнен формуляр на office@thermostyle.bg.

Клиента следва да се съобрази със следните изисквания с оглед приемане от Thermostyle на върната стока в 14-дневен срок:

За да върнете стока/ите, трябва да като изпрати попълнен формуляр на office@thermostyle.bg.

 При приемане на стоката/ите от страна на служител на Thermostyle, ако се установи разминаване с информацията, която е подадена в писмен вид чрез формуляра за връщане, то Thermostyle има правото да откаже приемането на върнатата стока. 

При устанояване на употреба на продукта/ите Thermostyle има право по чл. 55 ал.4 да върне от 70-30%( в зависимост състоянието на продукта/ите) от сумата на продукта/ите

При установавнето на нарушения само на търговската опаковка, Thermostyle има правото по чл. 55 ал.4  да върне 90% от сумата на продукта/ите.

38. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.

39. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Thermostyle, с получаването на стоката от Thermostyle. При продукти, които не може да се констатира състоянието на продукта при самото приемане, след преглед на служител се констатира, дали има употреба, нарушение или друг проблем със върнатия продукт.

40. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Thermostyle стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал Thermostyle за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Thermostyle се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

41. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки  в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

42.  Търговска гаранция.

42.1. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора

42.2. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

42.3. Гаранционната карта съдържа данните за стоката и гаранционните срокове, както и всички условия на предоставената търговска гаранция.

42.4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта и/или касов бон;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Thermostyle .

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;

42.5. Предоставената за стоката търговска гаранция не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).

42.6. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените в гаранционната начини, при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката.
42.7. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно – независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

43. Рекламации

43.1. Рекламациите се предявяват пред Thermostyle.

Рекламации могат да бъдат предявявани:

Oт разстояние писменно и  се изпращат на следните адреси:

– на адреса по търговска регистрация на дружеството „Жози 2009“ ЕООД – гр. София, ул. „Живко Николов“ 29-31

– по електронен път – на електронния адрес : office @thermostyle.bg

43.2. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

43.3. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а). касова бележка или фактура;

б). протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в). други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията се счита за получeна след потвърждение от страна на Thermostyle

44. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Thermostyle. Thermostyle уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителя е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.

45. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите. Удовлетворяването на рекламции се извършва в срок до 30 дни.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

46.  В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Thermostyle има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

47. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани тел 02/9381123, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

48.  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Thermostyle не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

49.  Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин thermostyle.bgе задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Thermostyle и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

50.  Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чек бокса) „Запознах се и съм съгласен с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

51. Европейската платофрма за онлайн решаване на спорове